JOLANTA KUBICA

Obecnie moje zainteresowania fotograficzne oscylują pomiędzy portretem, abstrakcją, reportażem, pejzażem i portretami kwiatów. Nieustannie mam jednak wrażenie, że to, co najciekawsze w fotografii – znajduje się wciąż przede mną…
A zaczęło się tak:
Już w pierwszych klasach szkoły podstawowej przejawiałam zaiteresowanie przedstawieniami postaci ludzkiej w sztukach plastycznych. Każdy pusty kawałek kartki zapełniałam rysunkami twarzy – uśmiechniętych, złych, smutnych, przejętych… Najbardziej zależało mi na tym, aby naszkicować kogoś zanim ów zorientuje się, że jest obserwowany. Czasami to było rzeczywiście ekstremalnie trudnym zadaniem… Z dzisiejszej perspektywy najfajniejsze wydaje się to, że rysować ludzi można nieomalże bezkarnie. Zupełnie odwrotnie niż w fotografowaniu…
W 2001 roku, gdy wstąpiłam do Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego (CTF), sytuacja zaczęła się radykalnie zmieniać. Bardzo szybko okazało się, że ciągnie mnie w kierunku abstrakcji. Potem zainteresowałam się reportażem. Jednak gdy pojawiła się w moich rękach lustrzanka, a w komputerze zawitały programy graficzne – fotografia artystyczna zaczęła zajmować coraz więcej miejsca w moim życiu. Powróciły moje młodzieńcze zamiłowania, które teraz mogę znów rozwijać, poszukując nowych form artystycznego wyrazu.
Urodziłam się i wychowałam w Katowicach, a po studiach na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie pozostałam w tym mieście. Jestem członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej (AFRP) z nadanym tytułem artysty fotografa (nr leg. 376) oraz członkiem honorowym Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego (CTF). Wzięłam udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w Polsce, Republice Czeskiej, na Słowacji i Ukrainie. Z ponad 20 wystaw indywidualnych, najważniejsze to tourne mojego projektu “REALNE-NIE-REALNE” po Czeskiej Republice w latach 2004-2006 i jego rozwinięcie jako “TWORZENIE RZECZYWISTOŚCI” w roku 2014. Moje fotografie znajdują się m.in. w Muzeum Śląskim w Katowicach oraz w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. Były wyróżniane i nagradzane w konkursach fotograficznych i salonach FIAP w Polsce i za granicą. Ponadto w roku 2010 zostałam wyróżniona za swoje dokonania w sferze kultury medalem 1200-lecia miasta Cieszyna.
Szczegółowy wykaz mojej działalności znaleźć można na stronie  jolantakubica.netgaleria.pl


JOLANTA KUBICA
Currently my photographic interests oscillate between the photography of portraits, abstraction, reportage, landscape and portraits of flowers. However, I have constainly the impression that what is the most interesting in photography – is still in front of me …
It started like this:
Already in the first years of primary school I showed interest in presenting the human figure in the visual arts. Each empty piece of paper I filled with the drawings of faces – smiling, bad, sad, worried… The most important for me was to sketch someone before he realizes that was being watched. Sometimes it was really an extremely difficult task … From today’s perspective, it seems the coolest thing is to draw people almost with impunity. Quite the opposite is in photography…
In 2001, when I joined the Cieszyn Photographic Society (CTF), the situation began to change radically. It quickly became clear that it pulls me towards abstraction. Then I became interested in reportage. However, when there is in my hands SLR camera and graphic programs appear in my computer – art photography began to occupy more and more space in my life. My youthful passion returned then, and now I can grow again, seeking new forms of artistic expression.
I was born and grew up in Katowice, and after graduating at the University of Silesia in Cieszyn I remained in this town. I am a member of the Photoclub of Republic of Poland (AFRP) of the title given me as the artist photographer (ID number 376) and honorary member of the Cieszyn Photographic Society (CTF). I took part in several collective exhibitions in Poland, the Czech Republic, Slovakia and Ukraine. With more than 20 solo exhibitions, the most important was my tour of the project “REAL-NOT-REAL” in the Czech Republic of 2004-2006, which was developed under title “CREATING REALITY” in 2014. My photographs are in the “Silesian Museum in Katowice” and the “Silesian Museum of Cieszyn” in Cieszyn. Some of my works were singled out and awarded in contests and salons under the auspices of FIAP in Poland and abroad. In addition, in 2010, I was awarded for my achievements in the sphere of culture with medal of 1200th anniversary of the city of Cieszyn.
A detailed list of my activities can be found at  jolantakubica.netgaleria.pl