JANUSZ JOSIEK

Rocznik 1965, absolwent wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, pasjonat fotografii czarno-białej opartej na tradycyjnej ciemni i technice analogowej. Kolekcjoner zabytkowych aparatów fotograficznych. Fotografuje od dzieciństwa, od kilku lat również aparatami cyfrowymi. Pod koniec lat 90-tych wyjechał z rodzinnego Cieszyna; obecnie mieszka, pracuje i rozwija swoje artystyczne pasje w Dortmundzie (Niemcy), gdzie przez ponad 10 lat aktywnie uczestniczył w życiu DVF (Deutscher Verband für Fotografie).
Prezentował swoje prace w niezliczonej ilości wystaw organizowanych pod patronatem DVF, zdobywając wielokrotnie wyróżnienia i uznanie. Twórca kilku wystaw autorskich prezentujących piękno rodzinnego miasta i Ziemi Cieszyńskiej oraz niezwykłych poindustrialnych krajobrazów Zagłębia Ruhry – przemysłowego serca Niemiec.
Jednym z ulubionych tematów jego zdjęć jest i było od zawsze rodzinne miasto nad Olzą. Wystawa fotografii miasta Cieszyna “Teschen-eine Kleinstadt am Rande Polens”, która w latach 1999-2000 pokazana została w Bochum i Essen, wzbudziła ogromne zainteresowanie miejscowych miłośnikow fotografii, mediów, prasy i telewizji. Kilka zdjęć pochodzących z tej wystawy przedstawiających cieszyńskie cmentarze została nagrodzona w miedzyklubowym konkursie “Friedhöfe”.
Janusz Josiek współpracował i prezentował swoje fotografie na łamach klubowej i polonijnej prasy, między innymi z gazetą “Samo życie”.
Artystycznym podsumowaniem tematu “Cieszyn” była autorska wystawa czarno-białych fotografii oraz wydanie albumu zdjęć z wierszami autorstwa Elżbiety Sleziak “Mój Cieszyn” (2005).
Jako aktywny członek fotoklubu “FFF-Bochum” realizował wspólnie z niemieckimi kolegami artystyczne projekty polegające między innymi na prezentowaniu w Niemczech zdjęć cieszyńskich fotografików w formie wystaw autorskich i zbiorowych, udział w realizacji filmu dokumentalnego “Fotografie” (TV-WDR), projektach fotograficznych w ramach “Bürgerwoche Bochum” i wreszcie prezentacji w Cieszynie dorobku artystycznego niemieckich fotografow – wystawa”Zagłębie Ruhry” (2002).
Fotograficzna fascynacja zagłębiem Ruhry zaowocowała powstaniem kolejnej wystawy autorskiej “Route Industriekultur”. Wiele zdjęć związanych z tym tematem prezentowanych na konkursach, wystawach i w prasie zdobyło uznanie i wyróżnienia, jak na przyklad publikacje w albumie “Mein Ruhrgebiet” wydanym przez dm (2010) .
Janusz Josiek jako wieloletni członek Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego, już od lat 80-tych aktywnie uczestniczył w pracach i wystawach organizowanych przez CTF. W roku 2010 za swoją działalność został wyróżniony medalem 1200-Lecia miasta Cieszyna. Mimo nieustającej ekspansji fotografii cyfrowej i powszechnej komputeryzacji, Janusz Josiek pozostaje wierny fotografii tradycyjnej i ciemni, której magia fascynuje go od zawsze.


JANUSZ JOSIEK
Born in 1965, graduated from the Faculty of Education at the University of Silesia in Cieszyn, passionate of black-and-white photography based on the traditional darkroom and analogue technology. Collector of antique cameras. Photographing since childhood, and also for a few years with digital cameras. At the end of the 90s he left from his family town Cieszyn. Currently he lives, works and developing his artistic passions in Dortmund (Germany), where for more than 10 years actively participated in the life of DVF (Deutscher Verband für Fotografie).
He presented his works in numerous exhibitions organized under the patronage of DVF, winning multiple awards and recognition. He is creator of several individual exhibitions presenting the beauty of his hometown, landscape around town of Cieszyn, and remarkable post-industrial landscape of the Ruhr – the industrial heart of Germany.
One of the favorite subjects of his photographs is and has always been the hometown at the river Olza. Exhibition of photographs of Cieszyn “Teschen-eine Kleinstadt am Rande Polens”, which in 1999-2000 was shown in Bochum and Essen, aroused great interest of local lovers of photography, media, press and television. A few photos from this exhibition depicting Cieszyn cemeteries was awarded in the competition by “Friedhöfe”, photo club.”
Janusz Josiek worked and exhibited his photographs in the pages of the club and the Polish-American press, among other things, with the newspaper “Life itself.” Artistic summary of the topic “Cieszyn” was an original exhibition of black-and-white photographs and released an album of photos with poems by Elizabeth Śleziak “My Cieszyn” (2005).
As an active member of the photo club “FFF-Bochum” realized jointly with German colleagues artistic projects involving, among others, presenting in Germany photos of Cieszyn photographers in the form of individual and collective exhibitions, participated in the implementation of the documentary film “Photographs” (TV-WDR), photo projects under the “Bürgerwoche Bochum” and finally the presentation in Cieszyn artistic achievements of German photographers – exhibition “Ruhr” (2002).
Photographic fascination of Ruhrgebiet has resulted in another exhibition under title “Route Industriekultur”. Many photos related to this topic presented at competitions, exhibitions and press won recognition and awards, for example in publications of the album “Mein Ruhrgebiet” issued in 2010.
Janusz Josiek as a longtime member of the Photographic Society of Cieszyn, from the 80s actively participate in the work and exhibitions organized by the CTF. In 2010, for his work was awarded the medal of the 1200 Anniversary of the city of Cieszyn. Despite the continuous expansion of digital photography and the introduction of computers, Janusz Josiek remains faithful to traditional photography and darkroom, whose magic fascinated him ever since.