FRANTIŠEK GLOMBEK

Fotografie je pro mě cesta či prostředek pro prezentaci mých pocitů a nálad. Většinou mi nezáleží na přesném zobrazení reality, ale svého pohledu na svět. Mé fotografie mají jména – nezáleží, jestli se jedná o abstrakci, portrét či krajinu.
Po mládežnickém laborování s temnou komorou, vývojkou a ustalovačem a dlouhé přestávce se nyní aktivně věnuji fotografování od roku 2012.
V práci s fotografií jsem objevil kouzlo zachycení okamžiku bytí, zvěčnění křehké a pomíjivé krásy života… Toto kouzlo zachycuji barevně, černobíle a také v abstraktní rovině. Zajímá mě portrét, člověk v jeho nekonečné konečnosti, ale i všechno živé kolem. Zachycuji pohyb, tu podstatu všeho živého. Vytvářím abstraktní vize, svůj interní svět.. Mimoto se ale nebráním jakémukoliv tématu.
V současné době již používám pouze digitální fotoaparát. Při své tvorbě používám snímky s minimální softwarovou editací, tak i fotografiku pro zvýraznění tvůrčího záměru. Nebráním se použít fantazii a měnit realitu pomocí grafických programů.
Narozen v Českém Těšíně jsem zůstal věren městu i v současnosti. V létech 2013-2014 jsem byl členem vedení Fotoklubu Zvonek Č. Těšín. Od roku 2015 jsem člen Fotoklubu Havířov. Mé fotografie byly vybrány do prestižních kalendářů 2015 a 2016 firmy Třinecké železárny. Získaly ocenění na konkurzech FIAP (Bardejov, Slovensko), byly publikovány a oceněny v časopise Československá fotografie. Také byly oceněny jako Spotlight of day na fotografickém portále Aminus. Mé fotografie jsem také vystavoval na několika společných výstavách v České Republice a Polsku. A  v r. 2015 na své první autorské výstavě – “Svět abstrakce”.
Více o mé tvorbě je možné se dozvědět na mých osobních stránkách   www.frankiess.cz


FRANTIŠEK GLOMBEK
Photography is my way or means for presenting my feelings and moods. Usually I do not care for the exact representation of reality, but of view of our world. My photographs have names, and it does not matter whether it is an abstraction, potrait or landscape.
In my youth I worked in darkroom developing and fixing B&W photos, and after long break I am again actively involved with photography since 2012.
In working with the photos I discovered the magic of capturing the moment being, the perpetuation of the fragile and ephemeral beauty of life… This magic secret I try to capture in colour, monochrom and abstract way. I am interested in a portrait of man in his endless finality, but also every living thing around. I would like to capture motion, the essence of all living things. I create an abstract vision, my internal world. In adition, I am not against any other subject.
At the present, I only use a digital camera. During my work with photography I use images which require minimal editing by software, as well as photo-graphics to highlight my creative intention. I am not against to use my imagination and to change reality by graphics programs.
Born in Český Těšín, Czech Republic, and remained faithful to the city even today. In the years 2013-2014 I was a member of the leadership of Fotoklub Zvonek in Český Těšín. Since 2015 I am member of Fotoklub Havířov in Czech Republic. My photographs were selected for the prestigious calendars 2015 and 2016 of the company Třinecké železárny. Some of my works were selected in contests and salons under the auspices of FIAP in Bardejov (Slovakia); some were singled out and published by jornal „Československá fotografie”. A few works of mine won a title of „Spotlight Of Day” on Aminus portal. I presented my photographs on a few collective exhibitions in Czech Republic and Poland. In 2015 I had my first solo exhibition „World of Abstraction” in Havířov.
More info about my creativeness you can find at   frankiess.cz